Local News

ไบเออร์ไทยจัดงานฉลอง “วันผึ้งโลก” ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ – กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อารักขาพืช บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สานต่อกิจกรรม “วันผึ้งโลก” ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานไบเออร์ สาทร เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของแมลงผสมเกสร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี มร. จิม เคนเนลลี่ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “ Architecture Student BEE DESIGN Competition Workshop” ซึ่งมีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอแนวคิดการออกแบบโลโก้ศูนย์การเรียนรู้ผึ้ง สินค้าที่ระลึกที่ทันสมัย และภูมิทัศน์โดยรอบของอาคารศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง โดยความร่วมมือระหว่างไบเออร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเปิดทำการศูนย์การเรียนรู้ในปลายปีนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผึ้ง การจัดแสดงผลงานการประกวดภาพถ่ายจากโครงการ “ผึ้ง...รู้จักรักเลย” พร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณวีรพล เจริญพานิช Country Commercial Lead, Thailand & Vietnam ไบเออร์ครอปซายน์ร่วมให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพดังกล่าว รวมถึงผู้ชนะโครงการ “Architecture Student BEE DESIGN Competition” พร้อมด้วยคณาศาสตราจารย์จากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย