ความยั่งยืนและความมุ่งมั่น

ไบเออร์มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการอภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสังคมโดยรวมนั้นแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือการรักษาสมดุลย์ระหว่าง เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคม

 

ในฐานะที่ไบเออร์เป็นบริษัทระดับโลกที่มีการค้นคว้าวิจัยเป็นพื้นฐานธุรกิจเพื่อการเติบโตในด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ “วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ไบเออร์ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับความเสี่ยงใดๆ ก็ตามที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตนั้น โดยจะประเมินความเสี่ยงนั้นก่อน เพื่อวางมาตรการควบคุมหรือหาทางแก้ไข เพื่อเป็นไปดำเนินธุรกิจตามหลัก “การดูแลด้วยความรับผิดชอบ” นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของไบเออร์ปรากฎให้เห็นในทุกๆ ขั้นตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ไบเออร์ ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบไปจนถึงการผลิตและขนส่ง และตั้งแต่การใช้งานไปจนถึงการกำจัด นอกจากนี้ ไบเออร์ยังตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน

 

ด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ ไบเออร์ทุ่มเทความพยายามเพื่อพัฒนาธุรกิจด้วยวิธีการแบบยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน โดยร่วมมือกับลูกค้า พนักงาน ผู้จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง