ก้าวสำคัญ

ก้าวสำคัญของไบเออร์ไทย

2505
  ก่อตั้งบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
2508
  จัดตั้งกลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล ไบเออร์ไทย
2525
  ตั้งศูนย์การผลิตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
2542
  เริ่มต้นการผลิตโพลีคาร์บอเนต - แถวที่ 1 ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2545
  - เริ่มต้นการผลิตโพลีคาร์บอเนต - แถวที่ 2, การผลิตแบบผสม – แถวที่ 1 และสารบีสฟีนอลเอ
 
  - ควบรวมกิจการอเวนติส ครอปซายน์ เข้ากับกลุ่มธุรกิจหลัก ไบเออร์ ครอปซายน์ของไบเออร์ไทย
 
  - เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
2548
  - ควบรวมกิจการเวชภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ ของโรชเข้ากับกลุ่มธุรกิจ คอนซูเมอร์แคร์
 
  - กำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เมตริกตัน ต่อปี
2550
  - ควบรวมธุรกิจของบริษัท เชริง (กรุงเทพฯ) จำกัด และตั้งเป็นแผนกไบเออร์ เชริง ฟาร์มา และเปลี่ยนเป็น “แผนกเวชภัณฑ์ ไบเออร์ เฮลธ์แคร์” ในเวลาต่อมา
 
  - โรงงานฟิล์มโพลีคาร์บอเนตเริ่มการผลิต ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 
  - เบย์ซีสเต็ม อาเซียน โรงเรือนระบบยูรีเทนแบบครบวงจร เริ่มดำเนินการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
2551
  เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวของไบเออร์ ครอปซายน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
2552
  โรงงานฟิล์มโพลีคาร์บอเนต แถวที่ 2 เริ่มดำเนินการ
2553
  กำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตและสารบีสฟีนอลเอเพิ่มขึ้นเป็น 275,000 เมตริกตัน ต่อ ปีและ 260,000 เมตริกตัน ต่อ ปี ตามลำดับ
2558
  ไบเออร์แมททีเรียลซายน์ได้แยกตัวเป็นอิสระ โดยจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อ “โคเวสโตร”
2559
  ก่อตั้งบริษัท ไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด