คอนซูเมอร์เฮลธ์

ผลิตภัณฑ์บรรเทาหวัด คัดจมูก

ประกอบด้วย
เมนทอล 15.25% w/v
น้ำมันยูคาลิปตัส 4.45% v/v
บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และอาการวิงเวียนศีรษะ
ชนิดน้ำ ขนาด 5 มล. และ 14 มล. ชนิดทูอินวัน ขนาด 2 มล.
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1180/2557