ปศุสัตว์

ปศุสัตว์เพื่อผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ของไบเออร์ที่ใช้สำหรับปศุสัตว์ใช้ในในการเลี้ยงสัตว์ภายในฟาร์มเป็นระยะเวลานานหลายปี ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันถึงผลประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา ที่มีต่อทั้งตัวสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ และใช้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ตัวสัตว์ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ทำให้สุขภาพของปศุสัตว์มีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วย ส่งผลให้ผู้บริโภคที่บริโภคเนื้อสัตว์ชนิดนั้นๆมีความปลอดภัย และมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามมา

การเลี้ยงดูปศุสัตว์ให้มีสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่คุณภาพดี อีกทั้งมีระบบการป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์มที่ดี ทำให้สัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเฝ้าระวังโรค และการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีภายในฟาร์ม สัตว์แต่ละตัวก็อาจเกิดป่วยเป็นโรคขึ้นได้ และถ้าสัตว์ป่วยตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้รับการรักษาก็อาจทำให้ปศุสัตว์ทั้งฝูงเกิดโรคขึ้นได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตแก่ผู้เลี้ยง และเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับสัตวแพทย์

และนี่คือเหตุผลที่ ไบเออร์ มีส่วนร่วมกับสัตวแพทย์ในการรักษาโรคติดเชื้อ และทำให้ปศุสัตว์มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง มานานกว่า 100 ปี