Local News

การอบรมโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อผลักดันเกษตรไทยไปสู่เกษตรสมัยใหม่ยุค 4.0

ภายใต้โครงการเกษตรกรรมแบบแม่นยำสูงหรือฟาร์มอัจฉริยะ กรมการข้าว จับมือกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัด “การอบรมโดรนเพื่อการเกษตร” ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 พ.ค 2562 เพื่อให้เกษตรกร ส่วนราชการ และภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ด้วยการสาธิตแนวทางการใช้ประโยชน์จากโดรนเพื่อการเกษตรจากการถ่ายภาพเพื่อตรวจดูสภาพแปลงพร้อมการเก็บข้อมูล การใช้โดรนพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว รวมทั้งมีการเสวนาปัญหาและแนวทางการใช้โดรนเพื่อการเกษตร การทำความเข้าใจการใช้โดรนให้สามารถทำการบินอย่างถูกต้องปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรนอกจากนี้ Dr. Bjoern Roepke, หัวหน้าฝ่ายดูแลด้านทะเบียนและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ไบเออร์ เยอรมนี ได้ให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้โดรนเพื่อการเกษตรจากประเทศต่างๆ อีกด้วย