นโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

ไบเออร์ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

Tagcloud ComplianceZoom image

เราให้คำนิยาม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ว่าเป็นการ
ปฎิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัดสำหรับการทำงานในแต่ละวันของเพื่อนพนักงานทุกท่าน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ไบเออร์ไม่ยอมรับการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องหรือกฎระเบียบภายในองค์กร การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเราในระยะยาว

 

10 หลักการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของไบเออร์
คณะกรรมการบริหาร มีความมุ่งมั่นอย่างไม่มีข้อสงสัยที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และไบเออร์จะปฏิเสธการทำธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ ที่จะเป็นการฝ่าฝืนหลักการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา หลักการเหล่านี้ยังคงอยู่ในนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และในความมุ่งมั่นของเราที่จะ:

 

1. เราแข่งขันอย่างเป็นธรรมในทุกตลาด

 

ไบเออร์แข่งขันด้วยคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องการดำรงไว้ซึ่งตลาดเปิดที่มีการแข่งขันกันอย่างเป็นอิสระ เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเพื่อส่งเสริมและปกป้องการแข่งขัน

 

ปฏิสัมพันธ์กับคู่แข่ง

การมีปฏิสัมพันธ์กับคู่แข่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งเพื่อกำหนดราคาหรือเงื่อนไขการขาย จัดสรรส่วนแบ่งการตลาด จำกัดการผลิตหรือมีอิทธิพลครอบงำต่อผลของกระบวนการทำสัญญาประกวดราคา

เราไม่เป็นส่วนหนึ่ง หรือแม้กระทั่งมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิดหรือการร่วมกันกำหนดราคา เราไม่แลกเปลี่ยนหรือหารือกับคู่แข่งเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่มีความสำคัญ ซึ่งรวมถึงราคา ปริมาณการขาย กำลังการผลิต ต้นทุนหรืออัตรากำไรขั้นต้น ข้อมูลลูกค้า กลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย การวิจัยและพัฒนา และข้อมูลที่คล้ายกัน 

ไบเออร์ไม่เข้าร่วมเพื่อตกลงทำความเข้าใจ การจัดการ ความร่วมมือ หรือข้อตกลงใดๆ กับคู่แข่ง โดยมีเจตนาที่จะจำกัดหรือกำหนดขอบเขตการแข่งขัน

 

ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์

เราระมัดระวังในการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ หรือการเข้าทำข้อตกลงที่จำกัดวิธีการใช้ ขายต่อ หรือกำหนดราคาของสินค้าหรือบริการ ตัวอย่างเช่น เราจะไม่กำหนดให้ลูกค้าต้องหยุดขายสินค้าของคู่แข่งก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้าของเราให้ หรือให้ขายต่อสินค้าของเราในราคาที่กำหนดหรือราคาขั้นต่ำ

 
 
 
 

การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ

ในกรณีที่ไบเออร์มีอำนาจเหนือตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่ง เราไม่ละเมิดหรือใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของเราที่จะกำจัดการแข่งขันโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กีดกันการแข่งขันใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด หรือกำหนดราคา ตัวอย่างเช่น เราไม่จงใจขายสินค้าของเราต่ำกว่าราคาต้นทุนหรือปฏิเสธที่จะขายสินค้าใดสินค้าหนึ่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่ซื้อสินค้าอื่นจากเรา

 

ข้อความสำคัญ: 
ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของไบเออร์ได้ เราควรระวังหากมีบุคคลใดเห็นว่าหรือเข้าใจได้ว่าการกระทำ การตัดสินใจ หรือคำพูดของเรานั้นทำให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม

 

2. เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ในทุกธุรกิจ

 

ไบเออร์ไม่ยอมรับการทุจริตและปฏิเสธโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนทุกรูปแบบ เราไม่เสนอหรือพยายามให้ผลประโยชน์ หรือมีส่วนร่วมในความพยายาม เพื่อที่จะมีอิทธิพลครอบงำในทางที่มิชอบต่อการตัดสินใจหรือการกระทำของบุคคลอื่น

 

ผลประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก

ไบเออร์อนุญาตให้พนักงานเสนอหรือให้ประโยชน์ซึ่งมีมูลค่าพอประมาณ เช่น ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองให้แก่บุคคลภายนอกเฉพาะบางสถานการณ์ในระหว่างการดำเนินธุรกิจตามปกติเท่านั้น พนักงานไม่สามารถเสนอหรือให้ประโยชน์ดังกล่าวได้ ถ้าหากมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลครอบงำในทางที่มิชอบต่อผู้รับ “อิทธิพลครอบงำในทางที่มิชอบ” หมายความว่า มีเจตนาที่จะทำให้ผู้รับผลประโยชน์ใช้ตำแหน่งของเขาในทางที่มิชอบ เพื่อความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม

 

ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคลากรทางการแพทย์

การเสนอหรือให้สิ่งใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ ถึงแม้ว่าการให้นั้นจะไม่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมก็ตาม ในบางประเทศแม้ไม่มีข้อห้าม แต่การให้ผลประโยชน์อาจต้องมีการรายงานหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ในบางประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

ไบเออร์ห้ามมิให้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเร่งรัดหรืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอันเป็นปกติวิสัย เช่น การออกใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมที่จ่ายตามกระบวนการของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีใบเสร็จรับเงินนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้

 

การใช้บุคคลภายนอก

เราไม่ใช้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (เช่น ผู้จัดจำหน่ายภายนอก ตัวแทน หรือที่ปรึกษา สมาชิกในครอบครัวหรือธุรกิจครอบครัว) ที่จะเสนอหรือให้ผลประโยชน์ที่เราไม่สามารถเสนอหรือให้ได้ด้วยตนเอง ไบเออร์ใช้กระบวนการตรวจสอบสถานะ เพื่อตรวจสอบประวัติทุจริตของบุคคลภายนอก

 

การฟอกเงิน

เราดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียงซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราได้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด ซึ่งกำหนดมาเพื่อป้องกันการฟอกเงิน นอกจากนี้ ไบเออร์ไม่ทำธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกลงโทษ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมหรือการก่อการร้าย

 

3. เรารักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศและสังคม

 

ไบเออร์พยายามที่จะพัฒนา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในวิถีทางที่ปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งตรงกับความต้องการของพนักงาน ลูกค้า และสังคม ตลอดจนปกป้องสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเป็นรากฐานของกิจกรรมของเรา เราสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรฐานอุตสาหกรรมในทุกด้านของธุรกิจของเรา

 

สุขอนามัยและความปลอดภัย

ปกป้องตัวเรา เพื่อนบ้าน และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งรวมถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วย

 
 • ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  เราประเมินและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราตลอดวงจรทั้งหมด ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาไปยังการผลิต การทำตลาด การใช้งานและการกำจัดผลิตภัณฑ์ เรามีการสื่อสารอย่างเปิดเผยถึงวิธีการที่ ปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้ผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยการให้คำแนะนำและคำเตือนที่เหมาะสม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  เรามีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลสถานที่ทำงานให้ดีต่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยโดยการเน้นวิธีการดำเนินงานที่เป็นเลิศและปฏิบัติอย่างปลอดภัย เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยโดยรวม และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
 • ความปลอดภัยของกระบวนการและโรงงาน
  กระบวนการและวิธีการผลิตของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยทำให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของเราไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมกับตัวเรา สิ่งแวดล้อม หรือชุมชน เรายังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพของวัฒนธรรมความปลอดภัยและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในโรงงานและห้องปฏิบัติการ
 • ความปลอดภัยในการขนส่ง
  เราได้มีการจัดวางบุคลากรและวิธีการทั่วทั้งองค์กรเพื่อทำให้มั่นใจว่า วัสดุได้รับการจัดการและขนส่งอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
 

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

การกระทำ การดำเนินงาน และผลิตภัณฑ์ของเราไม่ควรสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เพื่อรักษาความมุ่งมั่นนี้ เราทำงานอย่างหนักเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของเรา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม เพื่อปกป้องหรือเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ

เรายังปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดของเราเองเกี่ยวกับการสร้าง ใช้ จัดเก็บ และกำจัดสารเคมีอันตรายและวัสดุอื่นๆ

 
 

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์

เราคาดหวังว่า ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วงจะร่วมแบ่งปันความมุ่งมั่นของไบเออร์ในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมสอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ตลอดจนจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ของไบเออร์ นอกจากนี้ เรายังคาดหวังว่า ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วงจะรักษามาตรฐานเหล่านี้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เราเห็นว่า การปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญ เมื่อมีการเลือกซัพพลายเออร์ใหม่หรือดำรงความสัมพันธ์ของเรากับซัพพลายเออร์เดิมต่อไป

 

สิทธิมนุษยชน

ไบเออร์ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าไบเออร์ทำธุรกิจที่ใดก็ตาม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาตรฐานของเรากำหนดให้พนักงานทุกคนทั่วโลกกระทำการด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายต่อเพื่อนร่วมงาน คู่ค้าทางธุรกิจและชุมชน เราสัญญาว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน รวมทั้งในห่วงโซ่อุปทานของเรา จุดยืนในเรื่องสิทธิมนุษยชนของเรามีความชัดเจน รวมถึงการห้ามใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด

 
 

4. เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

 

ไบเออร์สนับสนุนความคิดริเริ่มระดับประเทศ และนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการนำสินค้าหรือเทคโนโลยีมาใช้ในทางมิชอบ เช่น อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ หรืออาวุธทางเคมี หรือการแพร่กระจายของการก่อการร้าย หรือสงคราม เรายึดมั่นในข้อกำหนดทางการค้า บทลงโทษ และความพยายามอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ไบเออร์คาดหวังว่า บุคคลภายนอกที่กระทำการในนามของไบเออร์จะยึดมั่นในหลักการนี้เช่นเดียวกัน

 

ข้อกำหนดทางการค้า และบทลงโทษทางเศรษฐกิจ

เรามีกระบวนการและระบบภายในที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้หรือเปลี่ยนแปลงสินค้าซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี หรือบริการของไบเออร์ในทางที่ไม่เหมาะสม ถ้าเรามีความกังวลในเรื่องดังกล่าว ไบเออร์จะไม่ทำธุรกิจกับลูกค้ารายนั้น

ทั้งนี้ เราจะไม่ทำธุรกิจกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่ถูกระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ การก่อการร้าย หรือการค้ายาเสพติด หรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามข้อจำกัดในการชำระเงินหรือการทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต้องห้ามเหล่านี้

 

5. เรารักษาโอกาสที่เท่าเทียมกันในการค้าหลักทรัพย์

 

ไบเออร์ส่งเสริมตลาดการเงินที่เสรี เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยการปกป้องข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะจากการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจและการนำไปใช้โดยมิชอบ เรามีความระมัดระวังในการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับไบเออร์เพื่อรักษามูลค่าของข้อมูลสำหรับธุรกิจและนักลงทุนของเรา

 

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม

ไบเออร์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการพัฒนาทางธุรกิจที่ผ่านมาให้กับตลาดการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้แน่ใจว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความเป็นธรรม ถูกต้อง ทันเวลา และมีความสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเราจะเปิดเผยให้เฉพาะแก่บุคคลที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น

 

การใช้ข้อมูลภายใน

เราต้องไม่ซื้อหรือขายหุ้นหรือตราสารทางการเงินอื่นๆ (“หลักทรัพย์”) ในขณะที่เรามีข้อมูลที่ยังไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งถ้าหากข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกเปิดเผยออกไป มันจะส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ (“ข้อมูลภายใน”) เราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในโดยมิชอบ หรือ “ให้คำแนะนำ” กับบุคคลใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ นอกจากนี้ เรายังต้องได้รับการอนุมัติจากสมาชิกของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (global leadership circle) ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลภายในให้กับบุคคลใดๆ ที่ต้องการข้อมูลดังกล่าวสำหรับการทำงานของเขาที่ไบเออร์

ข้อห้ามเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้นใช้บังคับกับทั้งหลักทรัพย์ของไบเออร์และหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น โดยไม่คำนึงถึงว่าการค้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำกำไรหรือไม่

ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลภายในนั้น รวมถึงการตัดสินใจและการทำธุรกรรมที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (เช่น การเข้าซื้อกิจการ การขายกิจการ หรือการร่วมลงทุน) ความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (เช่น ผลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิก การได้รับอนุมัติหรือไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ) ผลประกอบการรายไตรมาสหรือสิ้นปีที่ไม่คาดคิด และการพัฒนาทางธุรกิจที่สำคัญอย่างไม่คาดคิด

 

6. เราบันทึกบัญชีและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง

 

ไบเออร์บันทึกรายการทางธุรกิจและทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมและสมบูรณ์ของการดำเนินงาน สินทรัพย์ และสถานะทางการเงินของไบเออร์ 

เราปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักการการรายงานทางการเงินและการบัญชี ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยภาษีอากร ระบบการควบคุมภายในของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญและมีการบันทึกรายการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

เพื่อทำให้แน่ใจว่า การบันทึกและข้อมูลบัญชีของเรามีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการรายงานอื่นๆ เรา:

 
 • สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ปิดบังหรือกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับรายการ หรือแก้ไขเอกสารหรือบันทึกใดๆ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางธุรกิจและผลการดำเนินงานผ่านการรายงานและการเผยแพร่ที่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • เก็บรักษาบันทึกและเอกสารอ้างอิงที่จำเป็น ด้วยวิธีการและตามระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ภายใน รวมถึงไม่ทำลายบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการอาจถูกเรียกหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนหรือดำเนินคดีของรัฐบาล
 • ใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมในการสื่อสาร เพื่อลดโอกาสที่เนื้อหาจะถูกตีความในทางที่ผิด หรือถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบ หรือนำไปใช้นอกบริบท
 

7. เราปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 

ไบเออร์มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด สำหรับพนักงานที่จะปฏิบัติงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนา เราปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน เพื่อไม่ให้บุคคลใดได้รับความไม่เป็นธรรมหรือถูกเลือกปฏิบัติ ถูกคุกคาม หรือได้รับการปฏิบัติโดยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้รับการเคารพ หรือถูกลงโทษเนื่องมาจากการแสดงข้อสงสัยด้วยเจตนาสุจริต

 

การปฏิบัติที่เป็นธรรม

เราตัดสินเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมในที่ทำงาน เราไม่ตัดสินหรือปฏิบัติต่อพนักงานแตกต่างกัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เนื่องจากคุณลักษณะต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น เชื้อชาติ ชาติกำเนิด เพศ อายุ ลักษณะทางกายภาพ ตำแหน่งทางสังคม ความพิการ การเป็นสมาชิกสหภาพ ศาสนา ฐานะทางครอบครัว การตั้งครรภ์ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ หรือกฎเกณฑ์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 

การให้ความเคารพต่อผู้อื่น

เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ซึ่งรวมถึงเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การข่มขู่หรือการล่วงละเมิดใดๆ เป็นการกระทำที่ต้องห้าม เราตระหนักว่าการข่มขู่หรือการล่วงละเมิดสามารถทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ข่มขวัญ น่ากลัวหรือไม่เป็นมิตร การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่ที่เกิดขึ้นจะถูกตัดสินจากผลกระทบต่อศักดศรีของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ รูปแบบของการข่มขู่และการล่วงละเมิดที่พบบ่อยนั้นรวมถึงการกระจายข่าวลือในเชิงมุ่งร้าย การสร้างความอับอายให้กับผู้อื่น หรือการจงใจให้ผู้อื่นทำผิดพลาด การกีดกันผู้อื่นจากการอยู่ร่วมในสังคมที่ทำงาน และเปิดเผยคำวิพากษ์วิจารณ์กับพนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องทราบในเรื่องดังกล่าว

 

การแสดงข้อสงสัยอย่างเป็นอิสระและเปิดเผย

ไบเออร์ส่งเสริมให้เราแสดงข้อสงสัยด้วยเจตนาสุจริตเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การไม่เคารพ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งขัดต่อกฎหมาย ค่านิยม LIFE หรือนโยบายของบริษัท

ไบเออร์จะไม่ทนต่อการตอบโต้พนักงานที่แสดงข้อสงสัยด้วยเจตนาสุจริตหรือดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าข้อสงสัยเหล่านั้น ในที่สุดแล้วได้รับการพิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริง พนักงานจะไม่ถูกคุกคามหรือถูกลงโทษเนื่องจากพนักงานดังกล่าวได้แสดงข้อสงสัยด้วยเจตนาสุจริต หรือเพื่อห้ามไม่ให้พนักงานดังกล่าวแสดงข้อสงสัยของตน


การตอบโต้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

 

8. เราปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

ไบเออร์ปกป้องคุณค่าของความพยายามในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนความนิยม ชื่อเสียง และตราสินค้าของบริษัท นอกจากนั้นไบเออร์ยังยอมรับสิทธิที่ถูกต้องของบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทำให้บริษัทที่มีนวัตกรรม เช่น ไบเออร์ มีโอกาสทำกำไรจากผลของสิ่งประดิษฐ์ของตนและได้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนกลับคืนมาอีกด้วย สิทธิตามกฎหมายเหล่านี้จะจำกัดหรือป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากไบเออร์

 

การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของไบเออร์

เพื่อรักษาผลประโยชน์จากความคิด ความพยายาม และความสำเร็จของไบเออร์ เราจำกัดประเภทและปริมาณของข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเราเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือในที่สาธารณะ เรารักษาความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อป้องกันข้อมูลดังกล่าวจากการสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบ

พนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลที่เป็นความลับของไบเออร์สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของพนักงานเท่านั้น ถ้าพนักงานดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำงานให้กับไบเออร์แล้ว พนักงานต้องไม่เก็บข้อมูลที่เป็นของไบเออร์ หรือใช้ข้อมูลของไบเออร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมทั้งเพื่อประโยชน์ของนายจ้างในอนาคต

 

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

ก่อนที่จะเปิดเผยหรือได้รับข้อมูลที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของ เราจะทำสัญญารักษาความลับหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื่อกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้โดยชอบ เราเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นของบุคคลอื่นแยกออกจากข้อมูลของเราเพื่อไม่ให้สิทธิในความรู้ที่ไบเออร์ได้พัฒนาขึ้นมาเองเสียหาย

 

การเคารพในสิทธิของบุคคลภายนอก

เรามีความระมัดระวังที่จะไม่ใช้ คัดลอก หรือรวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลอื่น ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าว

 

9. เราดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของไบเออร์

 

พนักงานของไบเออร์ระมัดระวังที่จะแยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ของไบเออร์ เราตัดสินใจอย่างเป็นธรรม โดยไม่เปิดโอกาสที่เอื้อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการพิจารณา การปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจของเรา เมื่อต้องเผชิญกับผลประโยชน์ทับซ้อน เราถูกคาดหวังว่า จะเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้จัดการของเราทราบทันที ผู้จัดการจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวอย่างไร

 

การจ้างงานหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับญาติหรือเพื่อน

เราไม่อนุญาตให้ครอบครัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวมีอิทธิพลครอบงำต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือข้อตกลงกับบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจที่เกี่ยวกับบริษัทที่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเป็นเจ้าของ หรือมีอำนาจควบคุม

เมื่อมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก เราใช้เกณฑ์ที่เป็นกลาง เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการตอบสนองมาตรฐานทางเทคนิค ในทำนองเดียวกัน เราตัดสินเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในที่ทำงาน

 

การดำรงตำแหน่งภายนอก

ในฐานะที่เป็นพนักงานไบเออร์ เราต้องไม่ยอมรับการจ้างงานจากซัพพลายเออร์ คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือให้บริการในฐานะผู้ประกอบอาชีพอิสระให้กับบุคคลเหล่านี้ โดยไม่แจ้งให้ผู้จัดการของคุณทราบล่วงหน้าก่อน นอกจากนี้ เราต้องไม่จัดตั้งธุรกิจของเราเอง โดยไม่แจ้งให้ผู้จัดการทราบล่วงหน้าอีกด้วย ทั้งนี้ในบางประเทศ อาจจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติก่อน

 

ของขวัญจากบุคคลอื่น

เราต้องไม่เรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวต่างๆ เช่น เงินสด ของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือมื้ออาหาร การทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่เป็นกลาง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของไบเออร์ ตัวอย่างเช่น ในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง การได้เข้าทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญา

นอกจากนี้ เราต้องไม่รับผลประโยชน์ส่วนตัวในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง การได้เข้าทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญาอีกด้วย ในกรณีที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (เช่น กำลังรอการตัดสินใจทางธุรกิจ) เราสามารถรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองหรือมื้ออาหาร ที่ไม่เป็นการจูงใจ มีมูลค่าพอประมาณ และเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของไบเออร์ที่จำกัดหรือกำหนดขอบเขตการรับผลประโยชน์ดังกล่าว

 

โซเชียลมีเดีย

เมื่อเราใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เราจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายสื่อสารองค์กรก่อนที่จะทำการโพสต์ในนามของไบเออร์ โดยใช้รูปแบบของโซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของไบเออร์และไม่โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือรุนแรง หรือข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ถ้าหากเรากล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในกิจกรรมส่วนตัวของเราในโซเชียลมีเดีย เราต้องทำให้ชัดเจนว่า เรากำลังแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเราเอง ไม่ใช่เป็นความเห็นของไบเออร์

 

10. เราปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ไบเออร์ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอย่างเคร่งครัด ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนตัว สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน เรามีความระมัดระวังที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในหรือภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและมีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบในการดำเนินการดังกล่าว

 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติ เราอาจรวบรวม ประมวลผล และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ รวมทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ป่วย ผู้ขาย หรือผู้ร่วมธุรกิจอื่นๆ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นต่อธุรกิจ และเป็นไปตาม:

 
 • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายที่กำหนดให้มีความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ
 • ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล หากจำเป็นต้องได้รับความยินยอม
 • คำแถลงเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เช่น หลักปฏิบัติซึ่งไบเออร์ให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลบัญชีการเงิน วันเกิด ที่อยู่ ข้อมูลสุขภาพ สหภาพแรงงาน การเข้าร่วมทางการเมืองหรือประวัติอาชญากรรม เราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดการข้อมูลเหล่านี้

 

การป้องกันการละเมิดข้อมูลและการสูญหายของข้อมูล

เราต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องการละเมิดหรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล การละเมิดข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการกระทำของพนักงานของไบเออร์หรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม การสูญหายของข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลสูญหายหรือถูกทำลายโดยความพลั้งเผลอ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีแล็ปท็อปสูญหายหรือถูกขโมยและแล็ปท็อปนั้นไม่ได้สร้างรหัสข้อมูล

ขั้นตอนในการลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูล รวมถึงการได้รับอนุมัติจากฝ่ายกฎหมาย สิทธิบัตรและการปฏิบัติตามกฎระเบ