ประวัติบริษัท

ไบเออร์: วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ด้านการดูแลสุขภาพและการเกษตร ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลก ขณะเดียวกันไบเออร์ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ไบเออร์ยังมุ่งมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและจริยธรรมในฐานะบริษัทธรรมาภิบาล
 
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจฟาร์มาซูติคอลจนถึงคอนซูเมอร์เฮลธ์ และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยแผนกฟาร์มาซูติคอลให้ความสำคัญต่อยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์เพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ มะเร็งวิทยา นรีเวชวิทยา โลหิตวิทยาและจักษุวิทยา ส่วนแผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์เป็นธุรกิจที่เป็นผู้นำตลาดยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง และแผนกครอปซายน์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ผลิตภัณฑ์วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม เมล็ดพันธุ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ใหญ่ อยู่ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ไบเออร์ไทยมีสำนักงานและศูนย์การผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง โดยศูนย์การผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู