ประวัติบริษัท

ไบเออร์: วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ด้านการดูแลสุขภาพและการเกษตร ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ สนับสนุน และมีความพยายามในการจัดการกับความท้าทายในเรื่องของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันไบเออร์ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ไบเออร์ยังมุ่งมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความเชื่อมั่น รวมถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพภายใต้แบรนด์ไบเออร์ ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก
 
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจฟาร์มาซูติคอลจนถึงคอนซูเมอร์เฮลธ์ และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยแผนกฟาร์มาซูติคอลให้ความสำคัญต่อยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์เพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ มะเร็งวิทยา นรีเวชวิทยา โลหิตวิทยาและจักษุวิทยา ส่วนแผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์เป็นธุรกิจที่เป็นผู้นำตลาดยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง และแผนกครอปซายน์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เมล็ดพันธุ์ และผลิตภัณฑ์วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม
 
บริษัท มีสำนักงานและศูนย์การผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพ ศูนย์การผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี และหลังจากการควบรวมธุรกิจมอนซานโต้ ทั่วโลก สำนักงานและศูนย์การผลิตยังครอบคลุมอีก 4 แห่งได้แก่ ศูนย์การผลิตมอนซาโต้ จังหวัดพิษณุโลก  (เมล็ดข้าวโพด) ศูนย์การผลิตมอนซาโต้ จังหวัดสกลนครและขอนแก่น (เมล็ดพันธ์พืช) และสถานีวิจัย จังหวัดเชียงราย