Local News

กรมอนามัยร่วมกับ ไบเออร์เปิดตัวโครงการ Be Sure “ปรึกษาได้ มั่นใจชัวร์”

กรุงเทพฯ - เนื่องใน“วันคุมกำเนิดโลก” ตรงกับวันที่ 26 กันยายน ของทุกปี กรมอนามัยจึงร่วมมือกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเห็นความสำคัญของการคุมกำเนิด โดยเปิดตัวโครงการ Be Sure ปรึกษาได้ มั่นใจชัวร์ ชึ่งเป็นโครงการให้ความรู้การคุมกำเนิด ผ่านร้านขายยาทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดมาจากความต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และการปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึงผ่านร้านขายยาที่ได้ผ่านการอบรมที่มีคุณภาพจากกรมอนามัย เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และยุติการตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย

ปัจจุบันช่องทางการรับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดของประชาชนมีหลากหลายช่องทาง ทั้งจาก สถานพยาบาล ร้านขายยาทั่วไปหรือทางอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลความรู้ที่อาจไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อพฤติกรรม การคุมกำเนิดของผู้บริโภค ทำให้การคุมกำเนิดไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ในขณะที่ประเทศไทยมีร้านยาจำนวนมาก และกระจายในเขตต่างๆ ทั่วประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพจากร้านยาได้โดยง่าย จากการเก็บข้อมูลปี 2556 พบว่าร้านขายยาเป็นแหล่งที่ผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดเข้ามาหาข้อมูลมากที่สุดกว่า 70 เปอร์เชนต์ นอกจากนี้ร้านยายังเป็นหน่วยหนึ่งในภาคเอกชน ที่จะมีช่วยเป็นด่านแรกในการให้ความรู้ในการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น และอายุน้อยลงเรื่อยๆ เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้ป้องกันร้อยละ 46 คุมกำเนิดไม่สม่ำเสมอร้อยละ 28 เหตุที่ไม่คุมกำเนิด เนื่องจากขาดความรู้ในการคุมกำเนิดร้อยละ 9 และเข้าใจผิดว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวไม่ตั้งครรภ์ หรือหากใช้ถุงยางจะขัดขวางความรู้สึกทางเพศ และไม่รู้ว่าตนเองจะมีโอกาสตั้งครรภ์เมื่อใด นอกจากนี้วัยรุ่นยังไม่กล้าเข้าพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อขอรับบริการคุมกำเนิดเนื่องจากกลัวถูกเปิดเผยข้อมูล ส่งผลให้วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิดได้ ในปี 2556 มีเด็กวัยรุ่นอายุ 10 - 19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 334 คน โดยมีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปีคลอดบุตรวันละ 9 คน เปรียบเทียบกับปี 2543 ในช่วงวัยเดียวกัน พบว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 240 คน และในอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 4 คน
นอกจากนี้ปี2556ยังพบว่าจำนวนหญิงคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี มีอยู่ 125,371 ราย โดยแยกหญิงคลอดอายุระหว่าง 15 - 19 ปี มีจำนวน 121,956 ราย หญิงคลอดอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 3,415 ราย และยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ซ้ำและคลอด อายุต่ำกว่า 20 ปี มีถึง 15,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.1

“วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ เพื่อต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งให้ความรู้ ให้การปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวและวิธีการคุมกำเนิดได้มากขึ้น โดยผ่านการให้ความรู้จากร้านขายยาที่ได้ผ่านการอบรมที่มีคุณภาพจากกรมอนามัย เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และยุติการตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา ให้มีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดรูปแบบต่างๆ และสามารถให้การปรึกษาแก่ประชาชน ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย”

ดร.นพ.พรเทพ กล่าว โครงการนี้จะช่วยให้ร้านขายยาได้เป็นสื่อกลางและเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เข้าถึงและสามารถให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง ที่วัยรุ่นและประชาชนทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยทางกรมอนามัยได้มีการจัดอบรมด้านให้การปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดให้แก่ร้านขายยาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีการจัดทำคู่มือที่ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว พร้อมมอบประกาศนียบัตรและสัญลักษณ์โครงการติดหน้าร้าน เมื่อจบหลักสูตรการอบรม รวมทั้งมีการประเมินผลทั้งจากร้านยาและผู้บริโภค ทั้งหมดนี้เรามีเป้าหมายอยู่ที่ร้านขายยาทั่วไป ที่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านจำนวน 1,000 ร้านค้าทั่วประเทศภายในปี 2558 มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ตค. 2557 ถึง 31 ธค. 2558


คุณ อัลพ์ อัทเท ผู้จัดการทั่วไป แผนก เฮลธ์แคร์ ฟามาร์ซูติคอล บริษัทไบเออร์ไทย กล่าวว่า ไบเออร์ มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยานวัตกรรม รวมถึงความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว ความสำเร็จจากความร่วมมือในโครงการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย จากการจัดทำหนังสั้นให้ความรู้เรื่องการใช้ยาคุมกำเนิดที่เพิ่งผ่านไป ก็ได้รับความสนใจและการตอบรับจากวัยรุ่นเป็นอย่างดี

โครงการ ปรึกษาได้ มั่นใจชัวร์จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้กลับมาร่วมมือกันอีกครั้ง ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์การคุมกำเนิด จึงพร้อมให้การสนับสนุน และเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ร่วมจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ ที่วัยรุ่น และประชาชนทั่วไป สามารถขอรับคำแนะนำ และขอกคำปรึกษาเกี่ยวกับการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ได้ง่ายๆ จากเภสัชกรผู้มีคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังผ่านการอบรม ด้านการวางแผนครอบครัวจากกรมอนามัย ภายใต้สัญลักษณ์ Be Sure “ปลอดภัยมั่นใจชัวร์”


ช่องทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ปรึกษาได้มั่นใจชัวร์
1. ผ่าน เว็บไซด์โครงการ www.besurethailand.com
2. ส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ วงเล็บมุมซอง “Be Sure”
ส่งมาที่
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์:02-5904171
โทรสาร: 02-5904163
E-mail: register@besurethailand.com