• Business Operations

ข้อมูลทั่วไป

ครอปซายน์ เป็นหนึ่งในด้านนวัตกรรมเพื่อการอารักขาพืช เมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการควบคุมแมลงและสัตว์ที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร ในประเทศไทย ครอปซายน์ ให้บริการลูกค้าด้วยเครือข่ายพนักงานด้านการขาย และพัฒนาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นั้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้องถิ่น รวมถึงมีศูนย์การผลิต ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผสมและบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

เป้าหมายของครอปซายน์ ในประเทศไทย
ครอปซายน์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางการตลาด ท่ามกลางบริษัทที่มีการวิจัยขั้นพื้นฐานโดยวางแผนพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ให้เติบโตโดยให้ผลตอบแทน อย่างยั่งยืน ด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับลูกค้า ควบคู่ไปกับการผลิตและการให้บริการที่เป็นเลิศ และด้วยความชำนาญ ครอปซายน์ พร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นครัวของโลก โดยมุ่งเน้นด้านการผลิตข้าว และผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพสูง พอเพียง ปลอดภัย อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช


วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม