สารป้องกันกำจัดวัชพืช

ทิลเลอร์® (Tiller®)

ทิลเลอร์® (Tiller®) ทิลเลอร์® (Tiller®)
ชื่อการค้า: ทิลเลอร์® (Tiller®)
ชื่อสามัญ: ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethyl) + เอททอกซีซัลฟูรอน (ethoxysulfuron)
สูตร: 6.9 % + 2 % W/V SC
คุณสมบัติ:

สารฆ่าวัชพืชในนาข้าว ที่ 10-15 วันหลังหว่านข้าว

  • ฆ่าวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง และกก
  • ปลอดภัยต่อข้าว
  • ดูดซึมเร็ว ภายใน 3 ชั่วโมง
  • พ่น 10-15 วันหลังหว่าน เดินง่าย สะดวก สบาย
ขนาดบรรจุ: 250, 500 และ 1,000 ซีซี
คำแนะนำ:

ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก90-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 22-25 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • หลังหว่านข้าว 10-15 วัน
  • ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย : 2560/2566