สารป้องกันกำจัดวัชพืช

ไรซ์สตาร์® (Ricestar®)

ไรซ์สตาร์® (Ricestar®) ไรซ์สตาร์® (Ricestar®)
ชื่อการค้า: ไรซ์สตาร์® (Ricestar®)
ชื่อสามัญ: ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethyl)
สูตร: 6.9 % W/V EC
คุณสมบัติ:
  • กำจัดวัชพืชใบแคบได้หลายชนิด  เช่น หญ้าข้าวนก หญ้ากระดูกไก่ โดยเฉพาะหญ้าดอกขาว
  • มีระยะปลอดฝนสั้น
  • ดูดซึมเร็ว ภายใน 3 ชั่วโมง
  • ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่แดงไม่อาน
ขนาดบรรจุ: 250 และ 500 มิลลิลิตร
คำแนะนำ:

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม

พืชประโยชน์อัตราการใช้วิธีใช้
ข้าวเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก และหญ้านกสีชมพู120 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
  • หลังหว่านข้าว 10-15 วัน
  • ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน

ทะเบียนวัตถุอันตราย 2555/2561