ตารางการใช้สาร

แตงโม

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ แตงโม อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
แมลงในดิน/แมลงปากดูด
10 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์
ด้วงเต่าแตง/เพลี้ยอ่อน/เพลี้ยไฟ
6 กรัม
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี