ตารางการใช้สาร

อ้อย

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ อ้อย อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยจักจั่นพาหาโรคใบขาว
4 กรัม
กำจัดวัชพืชทั่วไป
125 กรัม ต่อไร่
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี