ตารางการใช้สาร

ถั่วเหลือง

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ถั่วเหลือง อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
แมลงปากดูด
2 กรัม
หนอนเจาะสมอฝ้าย
40 ซีซี
คุมวัชพืชทั่วไป
120 กรัม ต่อไร่
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี