ตารางการใช้สาร

มันฝรั่ง

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ มันฝรั่ง อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยไฟ
5 กรัม
หนอนกินใบ
25 ซีซี
โรคใบจุดดวง/โรคใบไหม้
30 กรัม
โรคใบไหม้
40 กรัม
คุมวัชพืชทั่วไป
120 กรัม
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี