ตารางการใช้สาร

ทุเรียน

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ทุเรียน อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยไก่แจ้
2 กรัม
ด้วงหนวดยาว
5 กรัม
ไรแดง
6 ซีซี
โรคใบติด
10-15 กรัม
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี