ตารางการใช้สาร

แตงกวา

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ แตงกวา อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
แมลงในดิน/แมลงปากดูด
10 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์
เพลี้ยไฟ
6 กรัม
โรคราแป้ง
10 กรัม
โรคราน้ำค้าง
15-30 กรัม
โรคราแป้ง/โรคแอนแทรคโนส
10 ซีซี
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี