ตารางการใช้สาร

พริก

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ พริก อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยอ่อน/เพลี้ยไฟ
5 กรัม
หนอนกินใบ/หนอนเจาะผล
25 กรัม
ไรขาวพริก
10 ซีซี
โรคแอนแทรคโนส (กุ้งแห้ง)/โรคราแป้ง
10-15 กรัม
โรคแอนแทรคโนส (กุ้งแห้ง)/โรคราแป้ง
50 กรัม
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี