ศูนย์การผลิตนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์การผลิตเคมีภัณฑ์ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มทำการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และได้รับการพัฒนาและขยายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของไบเออร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ศูนย์การผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูมีกำลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี โดยประกอบไปด้วยสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ อารักขาพืช ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้ได้รับการผสมและบรรจุในรูปของเหลวและชนิดผงสำหรับจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์การผลิตแห่งนี้ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง "หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต" จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เป็นแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2542 สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในปี พ.ศ. 2544 รวมถึงการได้รับการรับรองการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ในปี พ.ศ. 2549

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการดูแลผลิตภัณฑ์ ไบเออร์ได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด "หลักการดูแลด้วยความรับผิดชอบ"