Crop Calendar

Okra

ระยะการเจริญเติบโต ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ Okra อัตราการใช้ต่อน้ำ 20 ลิตร
แมลงปากดูด
5 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์
เร่งการเจริญเติบโต
50 ซีซี